Kassör till styrelsen för Hemvärnsföreningen – Hemvärnsbefälets Riksförbund Stockholm.


Föreningen har sitt säte i Sollentuna och omfattas idag av ca 650 medlemmar och är medlem i Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland med säte i Stockholm.
Nuvarande kassör avser minska sin insats i föreningen efter medverkan som sådan sedan 1995 och är idag adjungerad som kassör under året tills efterträdare tillträder.
I kassörens uppgifter ingår att handha föreningens ekonomiska medel som omfattas av medlemsavgifter, bidrag, värdepapper och i liten omfattning fast egendom. Medlen nyttjas till informationsverksamhet, utbildning och studiebesök med mera samt ungdomsverksamhet.

Ekonomiska rapporter lämnas till styrelsen inför dess möten i form av resultat- och balans-räkningar samt kommentarer till dem. Omsättningen uppgår till ca 300 000 kr/år.

För bokföringen används Visma föreningsprogram.
Under introduktionen för kommande kassör bistår nuvarande.
Föreningen är ideell och styrelsen arbetar utan arvoden.

Sökanden kan se handläggningen som god praktik för ekonomihantering och styrelsearbete.
För uppgiften behöver sökande ha kännedom om bokförings principer och gärna ha kunskap om frivilligverksamhet inom totalförsvaret.

Ansökan, med meritförteckning, tillställs Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm, Norrvikenleden 10, 191 49 Sollentuna senast 15-maj 2022.
För närmare information om tjänsten kan undertecknad kontaktas.

Christer Rydén                      Mobil: 0708 257 987
Kassör                                   E-post: oce.ryden@fvgsol.org